فرم ارتبــاط با ما
 
   
   
 
   آدرس

آدرس کارخانه: شیراز شهرک صنعتی بزرگ میدان پنجم پژوهش،پژوهش جنوبی خیابان 305

تلفن کارخانه: 14-37744113-071

فکس: 37742563-071

همراه: 09335750082فروش

مدیریت خلیلوند: 09171118624

ایمیل: farashimi18772@yahoo.com

اینستاگرام: farashimi_caustic_soda