ماده قلیایی چیست؟

محیطی که در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد، pH آن بیشتر از ۷ باشد، محیط قلیایی یا بازی نامیده می‌شود. بازها ترکیباتی هستند که دارای OH- هستند و قوی‌ترین بازها در ساختمان خود دارای فلزات قلیایی هستند.وبرای علوم است


حالت
بازها عموماً تلخ مزه هستند و حالت چرب مانند دارند و در واکنش خواهان گرفتن الکترون هستند. بازها با اسید واکنش نشان داده و تولید آب و نمک می‌کنند.

خصوصیات مشترک مواد قلیایی
تمام مواد قلیایی در برخورد با اسیدها از خود واکنش نشان می‌دهند؛ همه آن‌ها وقتی در آب حل می‌شوند، به شکل یون هیدروکسید در می‌آیند. در واقع فهم صحیح بازها احتیاج به درک اسیدها دارد. البته برای توضیح سازوکار این دو ماده نطریه‌های زیادی مطرح شده که نظریه گیلبرت لوییس فیزیکدان و شیمیدان مشهور آمریکایی از مهمترین آنهاست. از دیگر تعریف‌های ماده قلیایی باید به اینها اشاره کرد: ماده شامل گروه OH، گیرنده الکترون (در حالی که اسیدها دهنده الکترون هستند)، گیرنده پیوند داتیو و … برای مثال

H2O+H2O ---->H3O+OH
در این واکنش، مولکول آبی که به H3O مثبت تبدیل شده، اسید است و دیگری باز است. البته این واکنش بیشتر جنبه نظری دارد تا جنبه عملی و در واقع بیانگر خواص اسیدی و بازی آب است.

تعدادی باز
نام اصطلاح فرمول شیمیایی
سدیم هیدروکسید سود سوزآور NaOH
پتاسیم هیدروکسید پتاس KOH
منیزیم هیدروکسید شیر منیزیم 2(Mg(OH
آلومینیوم هیدروکسید شربت معده 3(Al(OH
کلسیم هیدروکسید آب آهک 2(Ca(OH
کربنات سدیم نمک قلیا Na2Co3
بی کربنات سدیم جوش شیرین NaHCo3

نظراتــــــ