همیاری در مقابل با کرونا

تعداد بازدیده : 2271
نویسنده خبر :
منبع :
10 1399 اسفند

شرکت فراشیمی شیراز در دوران قبل و درحین بیماری کرونا همکاری و همیاری زیادی با مراکز بهداشتی استان فارس و دیگر نقاط کشور جهت تامین مواد درخواستی داشته است. همچنین شرکت فراشیمی شیراز خود را موظف میداند جهت تامین مواد مختلف شیمیایی مراکزبهداشتی تمام تلاش خودرا جهت کمک رسانی  انجام دهد.

مقالات مرتبط

نظراتــــــ