ایمنی اسید سیتریک

تعداد بازدیده : 575
نویسنده خبر :
منبع :
26 1398 خرداد

تماس با جشم: سبب تحریک چشم میشود و با توجه به میزان غلظت ماده و مدت تماس آن با چشم سبب صدمه به چشم تا حد نا بینایی میشود.

در صورت تماس با چشم سریعا چشم را به مدت 20 الی 30 دقیقه با آب ولرم شسته، با آب و نمک هم میتوان آن را شستشو داد. در صورت لزوم به پزشک مراجعه شود.

تماس با پوست: گرد و غبار این ماده سبب تحریک پوست از شدت متوسط تا زیاد میشود.

در صورت تماس با پوست سریعا چشم را به مدت 20 الی 30 دقیقه با آب ولرم شسته. در صورت لزوم به پزشک مراجعه شود.

گوارشی:اسید سیتریک به میزان کم در مواد غذایی موجود است. از این ماده به عنوان ماده افزودنی خواکی استفاده میشود. خوردن زیاد این ماده باعث دل درد و استفراغ میشود.

فرد را وادار به استفراغ نکنید به میزان 240 الی 300 میلی لیتر آب بخورانید و سپس شیر. و به پزشک مراجعه شود.

تنفس:سبب تحریک بینی و گلو میشود. فرد در هوای ازاد بود و اگر مشکل تنفسی ادامه داشت به دکتر مراجعه شود.

اشتعال: در مجاورت با حرارت زیاد احتمال آتش گرفتن این ماده وجود دارد و باعث آزاد شدن گازها و فیوم های سمی و محرک میشود.

انفجار: احتمال افجار گرد و غبار نیز هست.

مقالات مرتبط

نظراتــــــ