خصوصیات اسید سیتریک

تعداد بازدیده : 586
نویسنده خبر :
منبع :
25 1398 خرداد

شکل و حالت فیزیکی     جامد سفید رنگ
نقطه ذوب     153-159ºC
دانسیته     1/542g/cm3
ضریب شکست (n20/D)     1/493 - 1/509 (20 °C)
نقطه اشتعال     10ºC
دمای نگهداری     دمای اتاق
حلالیت در آب     147/76g/100mL
اسیدیته (pka)     pKa1 = 3/13, pKa2 = 4/76, pKa3 = 6/39
شماره CAS     77-92-9
شماره ثبت تجاری (RBN)     782061
شماره مرک (Merck)     14,2326
doneNIST Chemistry Reference     Citric acid (77-92-9)

مقالات مرتبط

نظراتــــــ